Gombalan kamu:

Kamu tau nggak tadi malem aku mimpi nyasar kemana?” | “Kemana?” | “Kehatimu.